• vada komandas darbu informācijas sistēmu izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas projektos;
  • kontaktējas ar pasūtītāju, izzina viņa vajadzības un prasības, kādam jābūt galaproduktam;
  • analizē saistošo dokumentāciju, izvērtē iespējamos tehniskos risinājumus, prognozē laika un darba patēriņu, izstrādā un prezentē pasūtītājam projekta piedāvājumu;
  • plāno projekta posmus, laika grafiku un sasniedzamos rezultātus, nepieciešamības gadījumā veic sākotnējā plāna izmaiņas;
  • plāno projekta izmaksas un nepieciešamos resursus (gan finansiālos, gan cilvēkresursus), kontrolē to izmantošanu;
  • vadoties pēc projekta mērķa, izveido projekta komandu (no programmētājiem, testētājiem, sistēmanalītiķiem u.c.), plāno un kontrolē viņu individuālo darbu un koordinē viņu sadarbību;
  • kontrolē projekta plāna izpildi un galaprodukta kvalitāti, raugās, lai paveiktais atbilstu pasūtītāja prasībām un pasūtītājs būtu apmierināts;
  • regulāri komunicē ar pasūtītāju, sagatavo ziņojumus par projekta gaitu vadībai un pasūtītājam.

Additional Info