Privacy Policy

Datu apstrādes apjoms
"Employment Solutions" SIA apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami "Employment Solutions" SIA komercdarbības veikšanai. "Employment Solutions" SIA arī apņemas pielikt visas saprātīgas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.

"Employment Solutions" SIA apstrādās personas datus, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un pielietos visus piemērotos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi. "Employment Solutions" SIA uzkrāj un apstrādā Personas datus tikai "Employment Solutions" SIA pienākumu izpildes vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Datu subjekts, tas ir nepieciešams "Employment Solutions" SIA un Datu subjekta savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.
Datu aktualizācija
"Employment Solutions" SIA apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.
Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā.
Datu drošība un izmantošana
Ja klients ir nolēmis reģistrēties Vietnē, klientam tiks lūgts sniegt informāciju par viņa vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi un citiem datiem. "Employment Solutions" SIA ir tiesīgi izmantot sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu Vietnes darbību. Tas var izpausties, kā, piemēram, bet ne tikai, reklāmas piedāvājumi, kas sagatavoti atbilstoši klienta iepriekšējiem pirkumiem un kas sniegti klientam esot tiešsaistē vai izmantojot e-pastu ar attiecīgu klienta piekrišanu, vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
"Employment Solutions" SIA  veiks personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu.

"Employment Solutions" SIA apstrādās Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ "Employment Solutions" SIA ir saņēmusi Personas datus.

Uzkrātos klienta Personas datus "Employment Solutions" SIA apstrādās, lai: izpildītu pasūtījumus; palīdzētu "Employment Solutions" SIA uzlabot Vietni un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē; nodrošinātu klientam informāciju par "Employment Solutions" SIA produktiem un pakalpojumiem;  pasūtījuma izdarīšanas, klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām; un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.
Preču un pakalpojumu pasūtīšana tiešsaistē
Ja klients vēlas izdarīt pasūtījumu, esot tiešsaistē, "Employment Solutions" SIA ir nepieciešams zināt klienta vārdu, uzvāru, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pasta adresi un datus, kas saistīti ar maksājuma veikšanu (piemēram, kredītkartes numurs un derīguma termiņš). Tas ļauj "Employment Solutions" SIA nodrošināt pilnvērtīgu klienta pasūtījuma izpildi un informēt par pasūtījuma izpildes statusu.
Sīkdatnes
"Employment Solutions" SIA ir tiesīgs vākt datus par tīmekļa vietnes lietotāju, izmantojot sīkdatnes („cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes („cookies”) ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu („cookies”)  izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu („cookies”) nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas.
Trešās puses
"Employment Solutions" SIA nenodos Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību. "Employment Solutions" SIA nodos Personas datus "Employment Solutions" SIA piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz "Employment Solutions" SIA un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos "Employment Solutions" SIA pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

"Employment Solutions" SIA pieliks saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad Personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta adekvāta aizsardzība.

"Employment Solutions" SIA apņemas nenodot Personas datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts adekvāts personas datu  aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:
Klients ir devis savu piekrišanu;

•    Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu līgumu ar klientu;
•    Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts klienta interesēs;
•    Nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Attiecībā uz personu identificējošu informāciju, kas nodota uz citu valsti, var tikt piemēroti attiecīgās valsts normatīvie akti, ieskaitot normatīvie akti attiecībā uz valsts drošību, terorisma apkarošanu, kas var atļaut tiesībsargājošām iestādēm vai uzraudzību īstenojošām iestādēm piekļūt privātpersonu rīcībā esošai informācijai.
Piekļuve personas datiem
Balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu, "Employment Solutions" SIA informēs Datu subjektu par:

Personas datiem, ko "Employment Solutions" SIA apstrādā attiecībā uz viņu; datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust);
datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas Personas datos;
mērķus, kuru sasniegšanai Personas dati tiek apstrādāti; datu saņēmējus vai datu saņēmēju kategorijas;
un vai informācija tiek apstrādāta automatizēti.

"Employment Solutions" SIA veiks nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu jebkādas neprecizitātes Personas datos, par kurām darīts zināms tiešā veidā vai izmantojot pieejamos pakalpojumus. "Employment Solutions" SIA saprātīgu iespēju robežās informēs klienta Personas datu saņēmējus par šādām izmaiņām. Tomēr, "Employment Solutions" SIA ir tiesīga ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. "Employment Solutions" SIA var izstrādāt noteikumus piekļuvei Personas datiem, tai skaitā noteikt kārtību un nodevas par piekļuves nodrošināšanu.
Personas datu rediģēšana vai dzēšana
Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā.
Gadījumā, ja lietotājs vēlas: attiekties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus Personas datus no servisa, radušies kādi jautājumi par jūsu Personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar A/s "Capital" pa e-pastu: [email protected] vai zvanot pa tālruni +37129772292
Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā
"Employment Solutions" SIA ir tiesīgi laiku pa laikam grozīt šos Privātuma aizsardzības noteikumus pēc saviem ieskatiem. Šie Privātuma aizsardzības noteikumi ir padarīti pieejami "Employment Solutions" SIA tīmekļa vietnē un tiek piemēroti no attiecīgās redakcijas publiskošanas datuma, kas norādīts sākumā.